Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TELE-RADIO FINLAND:IN VERKKOPALVELUN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Tele Radio Finland:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2020.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

radio-ohjaus.fi -sivuilla kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä (”cookies”). Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla ja tieto on luonteeltaan anonyymiä.

Sivustolla käytetään evästeitä mm. kävijäliikenteen analysointiin ja tilastolliseen seurantaan sekä sivuston kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomioithan, että sivustolla vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän toimesta.

REKISTERINPITÄJÄ

Tele Radio Finland Oy 
Runsorintie 1
65380 Vaasa

Y-tunnus 2863522-7

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Anders Rönngård / Tele Radio Finland Oy, Runsorintie 1, 65380 Vaasa

Puhelin: 020 144 3030, sähköposti: finland@tele-radio.com

REKISTERÖIDYT

Tele Finland Oy:n radio-ohjaus.fi verkkopalvelun käyttäjät.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröityneen käyttäjän itse palvelujäsenyyden tai muun verkkokauppaostoksen yhteydessä antamat, tallennetut tiedot. Käyttäjän itse myöhemmin asiakasprofiiliinsa tallentamat tiedot sekä muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi puhelinnumero ja laskutustiedot.

Mukana myös rekisteröitymättömän käyttäjän itse lisäämänsä tiedot palvelun käyttöä (kommentointi/kyselyt) tai tiedonantoa varten (uutiskirje), joihin on erikseen kysytty lupa.

Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot sekä rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, vieraillut sivut ja vierailun aika.

Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa, kuten reklamaatiot ja palautteet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen finland@tele-radio.com. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity ja toimitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat.

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin peruuttamalla suostumus.

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen (esim. Kirjanpitolaki luku 2, 10§) tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään käyttäessä verkkosivuston erilaisia palveluja ja lomakkeita.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa ja välittää joitakin tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

– maksunvälittäjälle

– sähköpostimarkkinoinnin kumppanille, jos asiakas on tilannut uutiskirjeen

– kuljetusliikkeelle, jos toimitustavaksi on valittu muu kun nouto.

– perintäyhtiölle, jos maksutavan lasku on erääntynyt ja siirtyy perintään

– analytiikka- ja tilastointikumppaneille

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuteen liittyviä kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

KÄSITTELYN KESTO

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein, ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Osa tiedoista säilytetään kauemmin lainsäädäntöön perustuen, esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuun ottamatta markkinointiluvan antaneiden sähköpostiosoitteita. Käytämme sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, jonka kanssa olemme sopineet tietosuojaan liittyvistä asioista. Mailchimp –palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen ja EU:n hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.